+48 796-980-503

Polityka prywatności dla użytkowników strony levicare.pl oraz levicare.sklep.pl

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem (podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe) jest:

Levicare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 3/1, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000599865, NIP: 5862303528 REGON: 363640014.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Możecie Państwo skontaktować się z powołanym w naszej Firmie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Anną Czerwińską telefonicznie pod numerem 500 023 288, wysyłając maila na adres: iod@levicare.pl lub listownie wysyłając zapytanie na adres: Inspektor Danych osobowych Levicare sp. z o.o., ul. Kartuska 377, 80-138 Gdańsk.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zakładania konta na naszej stronie internetowej http://levicare.sklep.pl lub w trakcie składania zamówień w naszym sklepie internetowym bez zakładania konta, drogą telefoniczną, e-mailem lub bezpośrednio w siedzibie naszej firmy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez LEVICARE?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym do:
•umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień, w tym dokonywania płatności za zakupione przez Państwa produkty,
•zakładania i zarządzania kontem na stronie sklepu internetowego, w tym do zapewnienia obsługi konta, obsługi transakcji i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych,
•realizacji płatności online i ratalnych,
•obsługi reklamacji, w tym ewentualnych zwrotów towarów,
•obsługi wiadomości, które do nas Państwo kierujecie,

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LEVICARE sp. z o.o., którym jest:
•prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów,
•kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
•zapewnienie obsługi usług płatniczych;
•wsparcie dla usług kredytowych;
•zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną,
•prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego LEVICARE sp. z o.o., poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
•obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane z wykonaniem umowy;
•prowadzenie analiz statystycznych;
•przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
•Prowadzenia profilu LEVICARE sp. z o.o. w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Państwa o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Jeśli się na to zgodzicie, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
•zapisywania danych w plikach cookies,
•gromadzenia danych ze stron www,
•organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział.

Ponadto jeśli wyrazicie Państwo wyraźną zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane wrażliwe tj. dane dotyczące Państwa stanu zdrowia. Pozyskane w ten sposób dane będą przez nas wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy, tak by zaoferować Państwu produkt, który najlepiej będzie odpowiadać Państwa potrzebom.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawieraną umowę, a tym samym wykonać zobowiązanie:
-adres e-mail,
-hasło,
-imię i nazwisko,
-numer telefonu,
-adres zamieszkania,
-adres dostawy (w przypadku braku konta).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będziecie mogli Państwo skorzystać z naszej oferty.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec LEVICARE sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:
•w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
•w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez LEVICARE sp. z o.o.; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
•w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie, że Państwa dane są nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający sprawdzić LEVICARE sp. z o.o. prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
•w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zawartej z Państwem umowy lub odbywa się w sposób automatyczny.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:
•przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście,
•Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz z LEVICARE sp. z o.o. oraz podmiotom wspierającym nas w realizacji umowy, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi transportu przesyłek, wspomagają obsługę użytkowników sklepu internetowego LEVICARE, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
•dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
•wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
•statystycznych i archiwizacyjnychmaksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.Jeżeli będziemy udzielali Państwu wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Państwa danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym LEVICARE sp. z o.o. zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe, takie jak adres IP, będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez formy profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Wykorzystywanie ciasteczek (ang. Cookies)

1.Czym są pliki cookies?

Cookies są danymi informatycznymi zapisywanymi i przechowywanymi  na urządzeniach, za pomocą których korzystasz z naszych serwisów.

2.W jakim celu korzystamy z plików cookies?

Wykorzystujemy cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym LEVICARE sp. z o.o. oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub otrzymując dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
a)pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji,
b)uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji,
c)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
d)trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji,
e)pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji,
f)pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa ze sklepu LEVICARE, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Państwa reklamy behawioralnej. W tym celu przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Wykorzystujemy dwa typy cookies:

cookies sesyjne – które są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji w przeglądarce. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia;

cookies trwałe – które są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam, dopóki ich Państwo nie skasujecie. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia. Cookies trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych. Trwałych cookies używamy, aby przechowywać:

– Państwa dane, jeśli przed zalogowaniem zaznaczycie Państwo opcję „zapamiętaj mnie”,

3.Dlaczego wykorzystujemy cookies?

Cookies służą nam do ułatwiania Państwu korzystania z naszego sklepu internetowego. Przy użyciu plików cookies:

  1. Konfigurujemy serwis.

– dostosowujemy zawartość sklepu internetowego do Państwa preferencji oraz optymalizujemy korzystanie z niego;
– rozpoznajemy urządzenie z którego Państwo korzystacie oraz wyświetlamy stronę internetową dostosowaną do Państwa potrzeb;
– dostosowujemy rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej itp. do Państwa preferencji.

  1. Uwierzytelniamy Państwa w serwisie i zapewniamy sesję w serwisie.

– utrzymujemy sesję po zalogowaniu do serwisu – dzięki temu nie musicie Państwo na każdej podstronie serwisu wpisywać loginu i hasła;
– poprawnie konfigurujemy wybrane funkcje serwisu i na przykład móc sprawdzić autentyczność sesji przeglądarki;
– zwiększamy wydajność naszych usług.

  1. Realizujemy procesy niezbędne dla pełnej funkcjonalności sklepu internetowego.

– dostosowujemy zawartość sklepu internetowego do Państwa preferencji oraz ułatwiamy korzystanie z niego – przede wszystkim rozpoznajemy podstawowe parametry Państwa urządzenia, by wyświetlić stronę sklepu internetowego w sposób odpowiedni dla tego urządzenia,

  1. Analizujemy, badamy i kontrolujemy oglądalność oraz tworzymy anonimowe statystyki odwiedzin na naszych stronach internetowych.

– cookies wykorzystujemy, aby ulepszać ich strukturę i zawartość.

  1. Świadczymy usługi reklamowe i dostosowujemy reklamy produktów i usług prezentowane za pośrednictwem serwisu.

-cookies wykorzystujemy, aby wyświetlać reklamy, które mogą Państwa zainteresować.

  1. Zapewniamy bezpieczeństwo i niezawodność serwisu.

– cookies wykorzystujemy, aby chronić Państwa podczas wizyt w sklepie internetowym i ułatwiać Państwu poruszanie się po nim.

  1. Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne, aby:

– zbierać ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
– zbierać informacje na temat zachowań użytkowników na stronach sklepu internetowego, np. Google Analytics;
– zastosować funkcje interaktywne w celu popularyzacji sklepu za pomocą serwisów społecznościowych, np. facebook.com,

W każdym momencie możecie Państwo samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies i określić warunki, na jakich cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu i uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące cookies możecie Państwo zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą przede wszystkim blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub każdorazowo informować, że cookies zostały zamieszczone  na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies znajdziecie Państwo w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu. Dane, które przekazujemy firmom zewnętrznym, są używane wyłącznie do świadczenia usług opisanych w tym dokumencie. Za pomocą narzędzi analitycznych gromadzimy dane statystyczne, aby optymalizować naszą witrynę i przedstawiać w niej informacje, które mogą Państwa zainteresować.

Czy Państwa dane są bezpieczne?

LEVICARE sp. z o.o. na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, wyłącznie przez osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

LEVICARE sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie LEVICARE sp. z o.o.