+48 796-980-503

Dofinansowania na produkty LeviCare

Jestem osobą prywatną

Instytucje i ośrodki

Osoba prywatna

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery techniczne, to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Kto może skorzystać?
 1. znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.
 2. potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.
Co musisz przygotować?
 1. orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 2. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 3. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 4. pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
Kiedy możesz skorzystac?
 1. Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Ile możesz otrzymać?
 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

  Udział własny wnioskodawcy: minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Jak często możesz korzystać?

Dofinansowanie na likwidację barier technicznych może być udzielone raz na trzy lata.

 

Dalsza informacja:

Likwidacja barier technicznych

Likwidacja barier architektonicznych

 

Składanie wniosku online za pomocą systemu SOW

 

„Aktywny samorząd” skierowany jest  do osób niepełnosprawnych ubiegających się o wsparcie na zakup sprzętu czy edukację. Program składa się z dwóch modułów.

Pierwszy moduł dotyczy likwidacji: bariery transportowej, barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz udzieleniu pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Drugi moduł skupia się na wsparciu osób z niepełnosprawnością, które chcą uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym.

Ważne terminy dla osób z niepełnosprawnościami:

 • 1 marzec 2023 r rozpoczęcie naboru wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
 • 31 sierpień 2023 r. termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
 •  

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  Warunki udziału:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ustęp 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

 • w Zadaniu 1 – 70.000 zł

Dalsza informacja:

Aktywny Samorzad

Składanie wniosku online za pomocą systemu SOW

Instytucje i ośrodki

Konkurs „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

Wnioski o dofinansowanie można składać od 17 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r.

W konkursie wybierzemy projekty, które:

 • poprawią bezpieczeństwo pracy,
 • zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz
 • zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu podaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zakup urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego:

urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne,

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

Nie podlegają dofinansowaniu wózki widłowe z siedziskiem, wózki bez napędu elektrycznego, ciągniki rolnicze, minikoparki, mini ładowarki i inne urządzenia wielozadaniowe, urządzenia do transportu materiałów sypkich lub płynnych bez opakowania, urządzenia do transportu poziomego osób (w tym także osób zmarłych), urządzenia do transportu pionowego osób (w tym także osób zmarłych) w zakresie powyżej jednej kondygnacji, pojazdy (osobowe, towarowe, specjalne) niepodlegające dozorowi technicznemu.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:


• dokumentacja oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie szczegółowego chronometrażu (minimum 6 pozycji) czynności wykonywanych podczas całej zmiany roboczej wraz z dokumentacją fotograficzną każdej z czynności wymienionych w chronometrażu i szczegółowym opisem wielkości i masy przenoszonych przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz prognoza ograniczenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty niezbędne do rehabilitacji, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kto może skorzystać
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

jeżeli:

 • prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Kto nie może skorzystać

Podmiot, który:

 • ma zaległości wobec PFRON lub
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Kiedy możesz skorzystać

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Ile możesz otrzymać

Wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 20% kosztu sprzętu rehabilitacyjnego.

Jak często możesz skorzystać

Pomoc może być udzielona jeden raz w roku.

Złóż wniosek

Więcej o dofinansowaniuProdukty podlegające pod dofinansowanie „Likwidacja barier”